Všeobecné obchodné podmienky

1. Údaje o prevádzkovateľovi www.eko-bio-natura.sk ďalej len „predávajúci“ alebo “prevádzkovateľ”

1.1 Prevádzkovateľom a predávajúcim je právnická osoba BRAVE s.r.o., so sídlom spoločnosti Dúbravčická 3600/1, 841 02 Bratislava, IČO: 53095693, DIČ: 2121279589, tel. kontakt +421 950 401 084, e-mail: info@eko-bio-natura.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

1.2 Adresa pre zaslanie podnetov a reklamácií  je adresa sídla spoločnosti uvedená v bode 1.1. 

1.3 Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom stránky www.eko-bio-natura.sk) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.eko-bio-natura.sk. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

1.4 Na stránke www.eko-bio-natura.sk a jej podstránkach, prevádzkovateľ odkazuje na produkty a služby tretích strán. Webové stránky týchto tretích strán majú vlastné obchodné podmienky a sú nezávislé od Obchodných podmienok tejto stránky. Z tohto dôvodu prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za podmienky predaja, obsah a aktivity týchto tretích strán. 

2. Cena tovaru a služieb

2.1 Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

2.2 Ak sa jedná o priamy predaj prevádzkovateľa kupujúcemu, ceny za tovar a služby a všetky poplatky na stránke www.eko-bio-natura.sk sú uvádzané bez DPH (nie sme platcami DPH). V prípade ak sa jedná o partnerský predaj, predávajúcim je tretia strana a ceny sú uvedené vrátane alebo bez DPH podľa Obchodných podmienok predávajúcej tretej strany nezávislých od týchto Obchodných podmienok.

2.3 Pri objednávke tovaru alebo služieb môže byť k základnej cene objednávky pripočítaná cena za dopravu podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy. Ak sa jedná o produkt partnerského predaja, poplatky spojené s dopravou a dobierkou si určuje výlučne predávajúca tretia strana.

2.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru a služieb uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke, či podstránke, ktorú prevádzkuje. Zmena ceny tovaru a služieb sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

2.5 Cenu tovarov a služieb pri partnerskom predaji si určuje výlučne tretia strana a za možné rozdiely v cene prevádzkovateľ nezodpovedá.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

3.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke prevádzkovateľa, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru alebo poskytnutie služby označených kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“). V prípade partnerského predaja je uzavretie kúpnej zmluvy uskutočnené priamo na webovej stránke tretej strany.

3.2. Kupujúci zaslaním objednávky bol oboznámený so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok a súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa jej odoslaním stáva záväznou.

3.3. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky ( „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3.4 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky alebo poskytnúť objednanú službu podľa popisu a presných podmienok uvedených na stránke. Za objednávky tovaru a služieb uskutočnených na webových stránkach tretích strán, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

3.5 Zrušenie objednávky, ktorú uskutočnil na stránke www.eko-bio-natura.sk alebo jej podstránkacah je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru alebo služby bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené v bode 1.1). Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho do 48 hodín od zaslania potvrdenia predávajúcim o storne objednávky kupujúcemu.

3.6 Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar alebo dodať službu v uvedených podmienkach. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, iba ak s tým kupujúci súhlasí.

3.7 Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že prevádzkovateľovi bola doručená objednávka a je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

3.8 Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný na zaplatenie kúpnej ceny objednaného tovaru, teda k povinnosti platby, s čím pred odoslaním objednávky súhlasil.

3.9 Kupujúci musí mať minimálne 18 rokov na nákup alkoholických nápojov v e-shope www.eko-bio-natura.sk,

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Kupujúci je povinný:

·         prevziať objednaný tovar – zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu
·         prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní
·         v prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme bez udania dôvodu, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

V cene prepravného sú štandardne zahrnuté dva pokusy o doručenie. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Pri opakovanom neprebratí objednávky budeme prípadnú ďalšiu objednávku realizovať len po zaplatení vopred na účet firmy.

4.2 Predávajúci je povinný:

·         dodať zákazníkovi tovar alebo službu v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
·         spolu s tovarom alebo službou alebo dodatočne zaslať zákazníkovi v elektronickej alebo tlačenej podobe všetky dokumenty k tovaru alebo službe ako napríklad faktúru za tovar, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka. 

4.3 Nezodpovedáme za:

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou;
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa;
  • za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou;
  • za dodanie tovaru treťou stranou, ak sa jedná o tovar zakúpený na webových stránkach tretích strán, na ktoré stránka www.eko-bio-natura.sk alebo jej podstránky odkazujú.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1 Platiť za tovar alebo služby poskytnuté prevádzkovateľom, môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet prevádzkovateľa na základe zaslanej zálohovej faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom.

5.2 Platba je možná iba v mene EUR.

5.3 Faktúru posiela prevádzkovateľ kupujúcemu v tlačenej podobe spolu s objednaným tovarom alebo v elektronickej podobe e-mailom.

5.4 Dodacia lehota na tovar alebo službu, zakúpené priamo cez stránku www.eko-bio-natura.sk je do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky/emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 8.1 týchto Obchodných podmienok.

5.5 O odoslaní/expedovaní tovaru alebo dodaní služby bude prevádzkovateľ informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

5.6 Miesto odberu objednaného tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

5.7 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu prevádzkovateľ poskytne odstránenie závady tovaru, zľavu na tovar, alebo v prípade neodstrániteľných závad tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.

5.8 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnutý v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.9 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.10 Všetky predávané výrobky sú nové, nezávadné a s riadnou dobou použiteľnosti.

5.11 Za tovar a služby na stránke www.eko-bio-natura.sk a jej podstránkach je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  • platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru kartou alebo v hotovosť, pričom je účtovaný dodatočný poplatok 1 EUR);
  • platba bankovým prevodom cez platobnú bránu.

V prípade partnerského predaja, za spôsoby platby za tovar objednaný na webovej stránke tretej strany zodpovedá výlučne tretia strana a prevádzkovateľ stránky www.eko-bio-natura.sk za platby uskutočnené na iných stránkach nenesie žiadnu zodpovednosť. 

6. Poplatky za prepravu a balné

6.1. Balné za tovar zakúpený na stránke www.eko-bio-natura.sk a jej podstránkach neúčtujeme.

6.2 Cena za dopravu tovaru zakúpeného na stránke www.eko-bio-natura.sk a jej podstránkach v rámci SR na určené miesto je nasledovná:

a) dodanie kuriérom je 4,90 €
b) dodanie službou Zásielkovňa na vopred zvolené výdajné miesto je 2,90€

6.3 Minimálna hodnota objednávky je 10,00 €. Poplatok za poštovné si určuje zákazník pri vytváraní svojej objednávky. Vyberá si z ponúkaných možností na našej stránke a podľa vlastného výberu z ponúknutých možností.

6.4 Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi alebo na výdajnom mieste Zásielkovne) sa účtuje dobierkový poplatok 1,00€, ktorý je započítaný do celkovej ceny objednávky a do faktúry.

6.5 V prípade partnerského predaja, si dodacie podmienky a spôsoby prepravy určuje tretia strana a prevádzkovateľ za ne nenesie zodpovednosť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar alebo služby, ktoré boli zakúpené priamo na stránke www.eko-bio-natura.sk. Za tovar zakúpený na webových stránkach tretích strán nezodpovedáme.

7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar prevezme.

8. Storno objednávky

8.1 Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.

8.2 Ak prevádzkovateľ nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodať službu v stanovenom čase, kvalite a za dohodnutých podmienok, alebo z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností prevádzkovateľa/predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, prevádzkovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

8.3 Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Ak sa jedná o objednávku služby, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, ked prevádzkovateľ potvrdí e-mailom zákazníkovi začiatok plnenia objednanej služby. 

8.5 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.6 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy a odoslať. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru alebo služby, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

8.8 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

8.9 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať prevádzkovateľovi alebo osobe poverenej prevádzkovateľom na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.10 Kupujúci je povinný doručiť prevádzkovateľovi tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný.

8.11 Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku prevádzkovateľ nepreberá. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných  podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť prevádzkovateľovi.

8.12 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru prevádzkovateľovi alebo osobe poverenej prevádzkovateľom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.13 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.14 Prevádzkovateľ je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

8.15 V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý vrátil poškodený alebo neúplný, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na primeranej náhrade, prípadne môže prevádzkovateľ uplatniť svoj nárok súdnou cestou.

8.16 V prípade, ak prevádzkovateľ zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov a osobných údajov je hanlivý, prípadne v rozpore s morálnymi a etickými názormi predávajúceho, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne s inými zákonnými rozpormi (napr. predaj alkoholických nápojov, tabakových alebo iných zákonom upravených výrobkov osobám mladším ako 18 rokov), je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, doručením písomného oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky emailom alebo odmietnutím vydania objednávky osobným odberom na kamennej predajni týkajúcej sa predaja alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.

8.17  Prevádzkovateľ je tiež oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru alebo poskytnutia služby, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného  tovaru kupujúcim alebo nemožnosti dodať služby podľa dohodnutých podmienok. O odstúpení je však prevádzkovateľ povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke.  Pred odstúpením je prevádzkovateľ oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od  kúpnej zmluvy.

9. Zdravotné a výživové tvrdenia

9.1 Informácie o produktoch a ich všeobecnom použití nie sú a nesmú byť považované za výživové a zdravotné tvrdenia podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách. Všetky uvedené informácie majú len informatívny charakter a sú čerpané z voľne dostupných zdrojov.

9.2 Podľa nariadenia EP a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na webstránke predávajúceho sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a  nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ kupujúci požaduje presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny musí kupujúci pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!

9.3 Rady, informácie a recepty, ktoré sú uvedené na webstránke prevádzkovateľa nenahrádzajú rady lekára. Sú len osobným odporúčaním prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávny výklad obsahu.
Všetky informácie na webstránke prevádzkovateľa majú informačný charakter a neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom. Prevádzkovateľ odporúča preto všetky zdravotné problémy kupujúceho konzultovať s jeho ošetrujúcim lekárom, predovšetkým pokiaľ ide o tehotné a dojčiace ženy, malé deti, resp. ľudí trpiacich vážnymi ochoreniami.

10. Reklamácie

10.1 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode prevádzkovateľa je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

10.2 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

10.3 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu.

10.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby v priloženom Reklamačnom protokole/sprievodnom liste.

10.5 Reklamáciu tovaru alebo služby vybavuje prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

10.5 Ak kupujúci nie je spokojný so službou dodanou prevádzkovateľom z akéhokoľvek dôvodu, kupujúci má právo uplatniť riadnu reklamáciu. Reklamáciu je potrebné doručiť poskytovateľovi služby (prevádzkovateľovi) osobne, doporučenou poštou alebo elektronicky e-mailom. V písomnosti môže spotrebiteľ navrhnúť aj spôsob vybavenia reklamácie (napríklad vrátenie časti poplatku za službu). V zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, vybavenie takto uplatnenej reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak uvedená lehota nebude dodržaná, môže spotrebiteľ podať podnet na vykonanie kontroly na inšpektorát SOI podľa sídla poskytovateľa služby. K podaniu reklamácie spotrebiteľ priloží prevádzkovateľovi do oznámenia o reklamácii kópie dokladov (doklad o zaplatení služby, potvrdenie o uplatnení reklamácie a pod.)

11. Postup kupujúceho pri reklamácii

11.1 Kupujúci informuje prevádzkovateľa o reklamácii vopred telefonicky, e-mailom, či písomne.
11.2 Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle (nie na dobierku) tento výrobok doporučene na adresu prevádzkovateľa uvedenú v Obchodných podmienkach spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom s popisom chyby výrobku. Kupujúci priloží kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode.
11.3 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.
11.4 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.
11.5 Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru, príslušenstva a dokumentácie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru od kupujúceho. Kupujúci bude o vybavení reklamácie vyrozumený telefonicky alebo emailom.

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Tieto podmienky sú platné od 1.1.2022.